ikona bodiek
Sociálne podniky

Založte si sociálny podnik

Volajte na

0903 803 306

ikona bodiek

Využívajte množstvo výhod
registrovaných sociálnych podnikov

Pomáhame sociálnym podnikateľom preniesť ich nápady do reality. Sociálnym podnikateľom ponúkame komplexné poradenstvo súvisiace so získavaním: úverových zdrojov, investičných dotácií a zakladaním sociálneho podniku. Navyše poskytujeme subjektom so sociálnym rozmerom podnikania konzultácie, školenia, vedenie účtovníctva a správu založeného sociálneho podnikaniu.

01.

ikona počítača so správou
Kto môže byť
sociálny podnik

Posúdime, či spĺňate kritéria sociálneho podnikateľa, ktoré významne vplývajú na možnosť získať štatút sociálneho podniku, navrhneme vhodné riešenie.

02.

ikona zošitu a pera
Čo musíte spĺňať
ako sociálny podnik

Povinnosti a obmedzenia registrovaného sociálneho podniku pri poskytnutí podpory vychádzajúce zo zákona.

03.

ikona počítača
Postup ako založiť
sociálny podnik

Po splnení požiadaviek stanovených na sociálneho podnikateľa Vám poskytneme komplexné služby smerujúce k založeniu sociálneho podniku.

04.

ikona rakety
Výhody sociálneho podniku

Využite množstvo zaujímavých výhod sociálnych podnikov a dajte podnikaniu širší finančný, podnikateľský a spoločenský rozmer.

Pomáhame vám začať

Ak budete mať záujem založiť si sociálny podnik, vypracujeme pre vás potrebnú dokumentáciu, ako základné dokumenty, biznis plán, finančný plán, žiadosti o registráciu a zabezpečíme potrebnú komunikáciu s kompetentnými úradmi.

Pre viac informácií kontaktujte náš tím, ktorý vám odpovie na akékoľvek otázky.

ikona bodiek

Sociálny podnik vs chránena dieľna

Rozmýšľate nad založením integračného sociálneho podniku alebo chránenej dielne? Pozrite si
porovnanie oboch subjektov, zásadné rozdiely a výhody vyplývajúce z oboch variant.

Chránená dielňa (CHD, CHP)

Zamestnanci
Definovaná v § 55 zákona č. 5/2004 Z. z.

 • pracovisko, kde sú zamestnaní občania so zdravotným postihnutím v pracovnom
  pomere
 • pracovisko, na ktorom je zriadené viac ako jedno pracovné miesto pre občana so
  zdravotným postihnutím a na ktorom pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným
  postihnutím
 • zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím (§ 9 zákona č. 5/2004 Z. z.)
  – občan uznaný za invalidného
  – minimálne 40% miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť

► pod 40% PMZP (percentuálna miera zdravotného postihnutia) nespadá vôbec do
príspevkov na chránenú dielňu

Príspevky

  • príspevok na zriadenie CHD/CHP (§ 56)
  • • príspevok na činnosť pracovného asistenta (§ 59 zákona č. 5/2004 Z. z.)
  • príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP a na úhradu nákladov na
   dopravu (§ 60), zákon ustanovuje max. ročnú výšku príspevku, príspevok sa poskytuje štvrťročne, spätne za predchádzajúci kalendárny štvrťrok

* max. príspevok sa počíta do výšky príslušného % alebo násobku CCP (celková cena práce)
vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za 1. – 3. štvrťrok
predchádzajúceho kalendárneho roka.

Integračný sociálny podnik (IP)

Zamestnanci
Definovaný v § 12 zákona č. 112/2018 Z. z.

 • registrovaný sociálny podnik, ktorý zamestnáva v pracovnom pomere znevýhodnené
  osoby a zraniteľné osoby a to v pomere k celkovému počtu zamestnancov minimálne
 • 30% znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb v rozsahu minimálne polovice
  týždenného pracovného času, a u znevýhodnených osôb so zdravotným
  postihnutím minimálne v rozsahu štvrtiny pracovného času

► osoba so zdravotným postihnutím je nielen ten, kto je uznaný za invalidného, ale je ten,
kto má dlhodobé zdravotné postihnutie
Príspevky

 • investičná pomoc do hmotných a nehmotných aktív (§17 a18)
 • vyrovnávacie príspevky (§ 53g)
  • na mzdové náklady (max. mesačná výška na 1 zamestnanca, poskytuje sa
   mesačne)
  •  na dodatočné náklady pri zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím
  • na náklady na pomoc znevýhodneným osobám okrem zdravotne
   znevýhodnených (max. mesačná výška na 1 zamestnanca, poskytuje
   sa mesačne)
 •  umiestňovací príspevok integračnému podniku (§ 53f)
  za zamestnanie znevýhodnenej osoby, ktorá bola zamestnancom IP (najviac 2 roky)
 • príspevok na činnosť pracovného asistenta (§ 59 zákona č. 5/2004 Z. z.)

* max. príspevok sa počíta do výšky príslušného % alebo násobku CCP (celková cena práce)
vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za 1. – 3. štvrťrok
predchádzajúceho kalendárneho roka.

Napíšte nám

Sme tu, aby sme vám pomohli

Vyplňte náš kontaktný formulár a získajte ďalšie informácie o tom, ako vám môžeme pomôcť rozvinúť váš sociálny podnik!

Adresa prevádzky:

Hurbanovo námestie 46
972 01 Bojnice

Email:

info@joyell.sk

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok
08:00 – 16:00 hod

Kto môže byť sociálny podnik

V akých právnych formách môže podnikať sociálny podnik?

▫ Občianske združenie
▫ Nadácia
▫ Neinvestičný fond
▫ Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
▫ Fyzická osoba – podnikateľ
▫ Verejná obchodná spoločnosť
▫ Komanditná spoločnosť
▫ Spoločnosť s ručením obmedzeným
▫ Akciová spoločnosť
▫ Družstvo

Aké sú typy sociálnych podnikov?

▫ Integračný sociálny podnik
▫ Sociálny podnik bývania
▫ Všeobecný sociálny podnik

Čo musíte spĺňať ako sociálny podnik

Povinnosť dodržiavať zákonné povinnosti a obmedzenia

 • Počas celej doby trvania zmluvy o poskytnutí podpory
 • Počas 1 roka odo dňa poskytnutia podpory alebo verejných prostriedkov poskytnutých jednorazovo
 • Počas celej doby poskytovania verejných prostriedkov, ktoré sa poskytujú opakovane
 • Počas poskytovania výhody určenej RSP
 • Počas 1 roka od skončenia poskytovania výhody dodržiavať povinnosti obmedzenia ustanovené v ods. 2 až 12 zákona § 24

Zákaz presiahnuť maximálny strop pre celkové náklady na mzdy

A ďalšie plnenia spojené s pracovno-právnymi vzťahmi v kalendárnom roku, ktoré nesmú presiahnuť:

 • 5-násobok mzdových nákladov pri použití minimálnej mzdy x počet zamestnancov RSP a zároveň
 • 3-násobok mzdových nákladov pri použití priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok x počet zamestnancov RSP, pričom suma najvyššej mzdy môže byť najviac 5-násobok sumy najnižšej mzdy

Zákaz presiahnuť obvyklú cenu na trhu iných ako mzdových nákladov RSP

Obvyklou cenou sa rozumie cena bežne používaná v mieste a čase plnenia alebo spotreby a to podľa druhu, kvality, resp. miery opotrebenia predmetného plnenia.

Povinnosť RSP vyplácať mzdu

Mzdu je RSP povinný vyplácať najmenej v sume ku ktorej sa zaviazal pri poskytnutí podpory alebo verejných prostriedkov podľa osobitného predpisu.

Povinnosť RSP písomne oznámiť MPSVR SR zoznam konečných užívateľov výhod v prípade, ak RSP nie je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora a nereinvestuje 100% zisku po zdanení na dosahovanie svojho pozitívneho sociálneho vplyvu.

Zákaz prevodu majetku

SANKCIA: V prípade porušenia je povinnosť vrátiť poskytovateľovi dotácie alebo nevratnej časti podmienečne vratného finančného príspevku sumu, ktorá zodpovedá zostatkovej cene majetku.

Zákaz vyradiť z obchodného majetku RSP majetok získaný z podpory alebo z verejných prostriedkov

Podľa osobitného predpisu ak nemá 0 zostatkovú hodnotu bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa podpory.

Zákaz prijať verejné prostriedky (ak nejde o plnenie podmienky podľa §17 ods. 3)

Podľa osobitného predpisu na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel, na aké sa mu poskytuje podpora vo forme dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo podmienečne vratného finančného príspevku.

Sociálny podnik bývania, ktorému bola poskytnutá podpora vo forme nenávratného finančného príspevku alebo dotácie pre RSP

Je povinný prenajímať najmenej 70% obytnej plochy bytov, ktoré vlastní alebo má v nájme, za nájomné zodpovedajúce nákladom na byt.

Čo potrebujete na založenie

Splniť základné podmienky, ktoré mu stanovuje zákon o sociálnom podnikaní

Žiadateľ je povinný:

 • zriadiť poradný výbor alebo uplatňovať demokratickú správu podniku;
 • základný dokument podniku musí obsahovať:
  • opis hlavného cieľa,
  • spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu,
  • predmet svojej hospodárskej činnosti,
  • opis spôsobu, akým jeho tovary a služby prispievajú k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu;
 • zaviazať sa k využitiu viac ako 50 % zisku na dosiahnutie hlavného cieľa, spolu s určením postupov a pravidiel rozdelenia zvyšného zisku;
 • nemať nedoplatky na poistnom a daniach;
 • konať tak, aby nebol vyhlásený konkurz na jeho majetok; Základné informácie
 • zdržať sa porušenia zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nelegálneho zamestnávania a
  nemať zrušený štatút registrovaného sociálneho podniku.

Po splnení vyššie uvedených podmienok sa štatút registrovaného sociálneho podniku vydáva na základe podanej žiadosti. Žiadosť musí byť podaná písomne a na predpísanom formulári.

K žiadosti je nevyhnutné priložiť aj nasledovné prílohy

 • Výpis z registra z trestov nie starší ako 3 mesiace, alebo údaje potrebné na jeho vyžiadanie a súhlas so spracovaním osobných údajov
 • Zakladajúci dokument podniku podľa druhu podniku 
 • Projekt činnosti sociálneho podniku, tzv. podnikateľský plán sociálneho podnikania
 • Doklady preukazujúce splnenie podmienok (ak ide o žiadateľa so sídlom alebo miestom podnikania v členskom štáte, ktorý podobné potvrdenia nevydáva, je postačujúce čestné vyhlásenie)

Výhody sociálneho podniku

 • 10% DPH pri fakturácií FO a verejným obstarávateľov
 • Reinvestícia daní do vlastného podnikania
 • Vyhradené zákazky vo VO
 • Kompenzácie miest znevýhodnených zamestnancov
 • Preplácanie mzdy pracovným asistentom
 • Možnosť nenávratných investičných dotácií